โปรดักส์ Easy WiFi

S

Unlimited Small Business

สําหรับอาคาร 1 - 2 ชั้น
จํานวน 10 - 25 ห้อง
รองรับถึง 100 Users
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Business Use รุ่น EAP 115 4 ชุด

M

Unlimited Medium Business

สําหรับอาคาร 2 - 4 ชั้น
จํานวน 20 - 50 ห้อง
รองรับถึง 200 Users
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Business Use รุ่น EAP 115 8 ชุด

L

Unlimited Large Business

สําหรับอาคาร 4 - 8 ชั้น
จํานวน 40 - 100 ห้อง
รองรับถึง 400 Users
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Business Use รุ่น EAP 115 16 ชุด